תמ"א 38

תוכנית תמ"א 38

תכנית המתאר הארצית ( תמ"א 38 ) לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) נועדה לאפשר חיזוק מבנים , שנבנו לפני שנת 1980 , שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה. התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים וגם לתוספות בנייה, בכדי ליצור תמריץ לחיזוק המבנים, באמצעות יזמים, תוקנו תקנות להקלות מס ופטורים. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואושרה על ידי ממשלת ישראל, בשנת 2005 ועברה מספר שינויים עד למתכונתה הנוכחית תמ"א 38 תיקון 3

רקע

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת"י 413 נכנס לתוקף בשנת 1975 ואליו התווסף תקן 2413, לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה. עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן גבוהה יחסית. מטרתה של תמ"א 38 היא לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת, ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם. התמריץ העיקרי לבעלי הבתים הנובע מהתוכנית הוא הענקת זכויות בנייה להוספת ממ"ד , מרפסת ומעלית.
החל משנת 2008 החלו לצאת לפועל פרויקטים על פי התמ"א, כאשר במספר מקומות גדל מאוד מספר הפרויקטים שיצאו לדרך, כיום אנו עדים לפרויקטים רבים אשר כבר ניבנו ו/או בהליכי רישוי מתקדמים, במרכז הארץ.

זכאות

 

זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1 בינואר1980, ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413 ו/או תקן 2413. התמ"א אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה
קבלת זכויות בנייה מכוח התוכנית כפופה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. זאת, כדי למנוע פגיעה אפשרית בחזות העיר או ברווחתם של תושבי האזור. תמ"א 38 חלה הן על מבני מגורים והן על חנויות

אפשרויות הבנייה במסגרת תמ"א 38

לגבי מבני מגורים הזכאים לזכויות הבנייה מכוח התמ"א, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר את אחת או יותר מהפעולות הבאות :

  • חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בנייה.
  • סגירה ומילוי של הקומה המפולשת לשם בניית דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות שבקומה הראשונה.
  • הקמת עד שתי קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות או להרחיב את שטח הקומה שמתחת, או הקמת אגף נוסף בשטח של שתי קומות טיפוסיות בבניין הקיים לשם בניית דירות חדשות.
  • הקמת קומה חלקית נוספת בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה. השטח יכול לשמש להוספת יחידות דיור או להרחבת הדירות שבקומה מתחת.
  • חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה) התוספת חייבת לכלול ממ"ד (12 מ"ר ברוטו או 9 מ"ר נטו).

בבניינים שאינם בנייני מגורים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת קומה אחת או תוספת אגף בשטח קומה טיפוסית.

תוכנית תמ"א מתייחסת בין היתר גם לנושאים הבאים:

מעלית
התמ"א מאפשרת תוספת מעלית, גם באופן החורג מקווי הבנייה הרגילים של הבניין.

חניה
התמ"א דורשת הצגת פתרון חנייה, לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית, וזאת עבור הדירות החדשות , בלבד, והשלמת חניות שנגרעו עבור הדירות הקיימות. עם זאת הוועדה המקומית רשאית לפטור את הבניין מכך אם הדבר אינו אפשרי, בתנאים כפי שמפורטים בתמ"א

עיצוב הבניין
במקרה של תוספות בנייה, עיצוב התוספות צריך להתאים לעיצוב הקיים של הבניין.

תוספת מרחבים מוגנים
התמ"א מאפשרת תוספת מרחבים מוגנים למבנים.